วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

...เห่ย เข้ามาแล้วอ่อ? น่ารักอ่ะ ยินดีต้อนรับนะค่ะ :) ...
คำอธิบายรายวิชา
..................ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ไมโครซอฟต์คอทพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวริ์ก ระบบซอฟต์แวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ ทักษาะการเข้าถึงสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง ฝึกปฏิบัติการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมได้

วัตถุประสงค์ในรายวิชา
......เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบแล้วตามหลักสูตรจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
1.  อธิบายความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
2.  อธิบายความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
3.  ยกตัวย่างเทคโนโลยีสารสนเทศได้และการสื่อสารในชีวิตจริงได้
4.  อธิบายความหมายและความสำคัญของวิธีระบบได้
5.  อธิบายความสันพันธ์ของวิธีระบบกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้
6.  บอกความหมายและองค์ประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ได้
7.  อธิบายหน้าที่ขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้
8.  บอกประเภทและคุณสมบัติของซอฟแวร์แต่ละประเภทได้
9.  บอกความหมายและความสำคัญของอินเทอร์เนตได้
10.  บอกความสัมพันธ์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
11.  อธิบายแหล่งรียนรู้ต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายได้
12.  อธิบายวิธีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาได้
13.  ยกตัวอย่างโปรแกรมต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้
14.  สร้างสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนได้
15.  นำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งที่เป็นสื่อทั่วไปและสื่อระบบเครือข่ายได้...ให้นักศึกษาอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามให้ไจความชัดเจน...

1. คำว่า "เทคโนโลยี" หมายความว่างอย่างไร
2. คำว่า "เทคโนโลยีสารสนเทศ" หมายความว่าอย่างไร
3. ให้นักเรียนยกตัวอย่าง"เทคโนโลยีสารสนเทศ" มา3อย่างพร้อมภาพประกอบ

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ความซื่อสัตย์ ( Integrity )

... มารู้จักหนึ่งในคุณธรรมแปดประการ เรื่อง ความซื่อสัตย์ กันเถอะ ...
- ความหมายของความซื่อสัตย์
....ความซื่อสัตย์ หมายถึง ประพฤติตรงไม่เอนเอง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจปลอดจากความลำเอียงหรืออคติ
...คุณลักษณะพฤติกรรมของผู้มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งหน้าที่ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กลคดโกง ทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และถูกต้อง
Integrity
.... is a concept of consistency of actions, values, methods, measures, principles, expectations, and outcomes. In ethics, integrity is regarded as the honesty and truthfulness or accuracy of one's actions. Integrity can be regarded as the opposite of hypocrisy, in that it regards internal consistency as a virtue, and suggests that parties holding apparently conflicting values should account for the discrepancy or alter their beliefs.
The word "integrity" stems from the Latin adjective integer (whole, complete). In this context, integrity is the inner sense of "wholeness" deriving from qualities such as honesty and consistency of character. As such, one may judge that others "have integrity" to the extent that they act according to the values, beliefs and principles they claim to hold.
A value system's abstraction depth and range of applicable interaction may also function as significant factors in identifying integrity due to their congruence or lack of congruence with observation. A value system may evolve over time  while retaining integrity if those who espouse the values account for and resolve inconsistencies.


- คำที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าซื่อสัตย์

1. สุจริต            2. ซื่อตรง      3. ยุติธรรม     4. มีสัจจะ

- คุณค่าของ ความซื่อสัตย์
........คนที่มีความซื่อสัตย์ จะเป็นคนที่ศรัทธาการพูดความจริง ซึ่งทำให้การสื่อสารของเขาเป็นไปอย่าเปิดเผย ไม่พูดโกหก ไม่ขโมย และไม่คดโกงใคร รวมทั้งยังคอยเปิดเผยข้อมูล และเป็นหูเป็นตาในเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่ส่งผลเสียหายต่อส่วนรวม หรือแม้แต่ส่วนตน ซึ่งพิจารณาแล้วว่าเป็นอันตราย ดังนั้นความซื่อสัตย์ จึงเป็นคุณค่าสำคัญที่มนุษย์ควรได้รับการปลูกฝัง
- ประโยชน์ของความซื่อสัตย์
1. ทำให้ได้รับความเชื่อถือจากคนอื่น
2. เป็นการฝึกตนเองในการปฏิบัติตนให้ดี
3. เป็นแบบอย่างให้กับคนอื่น
4. ทำให้ประเทศมีคนดีเพิ่มขึ้น
สุภาษิตสำนวนไทยที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์
 * คตในข้องอในกระดูก            หมายถึง    ไม่ซื่อ
 * ฉ้อราษฎร์บังหลวง              หมายถึง   เบียดบังเงินหลวง

 * ต่อหน้ามะพลับลับหลังตะโก    หมายถึง   ต่อหน้าทำเป็นดีลับหลังกลับเป็นคนเลว
 * ปากว่าตาขยิบ                   หมายถึง  พูดอย่างหนึ่ง แต่ทำตรงกันข้าม
 

 * ผักชีโรยหน้า                    หมายถึง ทำดีพอพ้นตัว ความดี หรือความสวยที่งาม เพียงผิวเผิน
 * โยนกลอง                        หมายถึง    โยนความผิดให้ผู้อื่น

 * หน้าซื่อใจคด                     หมายถึง   มีหน้าตาซื่อตรง แต่ในในคิดร้าย
 * สิบแปดมงกุฎ                    หมายถึง    ผู้มีเล่ห์เหลี่ยมมาก

บทเพลงที่แสดงให้เห็นความซื่อสัตย์
.....ปัจจุบันนี้มีเพลงหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะกับยุคสมัยและ ช่วงอายุต่างๆ การแต่งเพลงนั้นบางผู้แต่งคำนึงถึงเนื้อหาสาระของบทเพลงนั้นๆ แต่บางส่วนที่เหลือก็เน้นที่ความสนึกสนานเพียงอย่างเดียว เพลงที่มีเนื่อหาเกี่ยวกับความซื่อสัตย์นี้ เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ทำให้ผู้ฟังมีความตระหนักถึงเรื่องของความซื่อสัตย์ และมีอยู่หลายบทเพลง เช่น

1. เพลง เผลอ ขับร้องโดย นภ พรชำนิ
...... เนื้อหาของเพลงที่แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ คือ "ฉันรักเธอ แม้ว่าอาจจะเผลอมองใคร แต่ว่าไม่ได้คิด เธอนั่นแหละที่คิดมากไปรู้ไหม ยังไงฉันก็รักเธอ " ซึ่งหมายควสามว่า เเม้ว่าจะมองคนอื่นแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ยังจะรักคนเดียว     
ฟังเพลงนี้กดเลย
2. เพลง แค่เธอก็พอ ขับร้องโดย Groove Rider
......เนื้อหาของเพลงนี้จะสื่อผ่านนักร้องให้เห็นว่า พอมาเจอคนที่รักอย่างจริงจังแล้่วก็จะไม่ไปยุ่งหับใครอีก ไม่ต้องการคนอื่นอีกแล้ว ตามเนื้อเพลงที่ว่า " แค่เธอก็พอ ฉันจะไม่ขอมากกว่านี้ แค่เธอก็พอ ฉํนจะไม่ขออะไรอีก" นั่นเอง
ฟังเพลงนี้กดเลย


... ความซื่อสัตย์ในความหมายของท่านเป็นอย่างไร มาร่วมแชร์ความคิดที่ช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยค่ะ ...